MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
Dřevěné modely historických legend
Modely-lodi.cz
Přejít na obsah
Plaňkování trupu modelu lodi pro začátečníky
Abychom pomohli všem začínajícím modelářům, nabízíme na našich stránkách články  s popisen nejdůležitějších pracovních postupů při stavbě modelů lodí. Dalo by se říci, že kolik je modelářů, tolik je zaručeně nejlepších metod, jak udělat to či ono. Berme zde uvedené materiály, jako náš příspěvek do široké databáze zkušeností a jako jednu z možných cest. Překlad z anglického orginálu ([RG]CC++) provedl www.modely-lodi.cz
Nejvíce únavnou částí stavby lodi je plaňkování trupu. Problém plaňkování dohání některé modeláře dokonce až k úvahám se vším praštit. Některé stavebnice obsahují fotografie, které mají pomoci při plaňkování trupu. Zjístil jsem však, že fotografie často ukazují právě naopak jak se to dělat nemá. Při stavbě mého modelu byly rovněž přiloženy návodné snímky, jak postupovat při plaňkování. Vše dopadlo poměrně dobře a já jsem byl docela spokojen s výsledkem. Problém mne však nenechával klidným, a proto jsem se rozhodl věnovat se tomuto tématu podrobněji. Objednal jsem si řadu publikací o konstrukci historických plavidel, navštívil jsem námořní muzea a rekonstruovaná dobová plavidla. Jakmile jsem však srovnal závěry ze svých zkoumání s mým postaveným modelem, uvědomil jsem si, že postup mého plaňkování byl špatný a i fotografie přiložené k modelu ukazovaly na nesprávný postup. Myslím si,  a to se také někdy v knihách uvádí, že  plaňky vždy probíhaly od přídě na záď. Takže stejný počet planěk byl po celé délce trupu.
Nyní, když jsem zahájil stavbu další lodi, rozhodl jsem se zkusit to touto jinou cestou. Existuje řada způsobů jak stanovit rozložení planěk, avšak já jsem použi následující: Před zahájením samotného měření položím dvě plaňky - první plaňku od kýlu ( tato plaňka se musí zbrousit na dolní části - té bližší kýlu) a první plaňku pod palubou. Jakmile je toto uděláno, nakreslíme si tabulku, ve které je pro každé žebro uvedená vzdálenost mezi výše uvedenými dvěma plaňkami. Tuto vzdálenost je samozřejmě nutno měřit po křivce každého žebra.  Vlevo vidíte  výchozí situaci - zaznamenání změřených hodnot do tabulky.
Jalmile máte vše zmeřeno, srovnejte sejmuté míry na levé a pravé straně trupu. Měly by být stejné pro každé žebro. Příklad postupu měření: Změříme výchozí vzdálenost mezi prvotní horní a dolní plaňkou měřeno po křivce žebra, která je 100mm, pak udělejte značku v polovině, tedy na 50mm. Toto opakujte pro každé žebro po obou stranách. Pokud máte v centru označené všechny žebra od přídě na záď, přiložte si zkušební plaňku od přídě na záď podél těchto značek. Vizuálně ověřte linii přiložené plaňky a přišpendlete ji. Je nejlepší, pokud se plaňka drží linie značek. Pokud tomu tak není, plaňku upravte a měření zopakujte jako kompromis mezi značkami a položenou plaňkou. Vpravo vidíte obrázek ukazující značky na žebru.
Poznačte si všechny rozměry a změřte si šířku planěk, které budete používat. Nyní vezměte největší vzdálenost z tabulky a podělte ji šířkou plaňky, kterou budete používat. Např:
Největší vzdálenost na žebru = 45mm
Šiřka plaňky = 5mm
Pro pokrytí prostoru 45 mm na žebru potřebujeme 45/5=9 planěk, které budou položeny od přídě k zádi v pásu od kýlu ke střední značce a totéž v pásu od paluby ke střední značce. Celkem tedy v našem příkladě budeme potřebovat  2*45mm/5 mm=18 planěk, abychom zakryli plaňkami trup v místě nejdelšího žebra., což bývá ve středu lodi a nejkratší vzdálenost na přídi.
Dalším krokem, který musíme udělat, je výpočet množství materíálu, který musíme odebrat - zbrousením  z každé plaňky  v místech všech žeber. Tady postupujme takto:
Délka mezery na žebře A je řekněme 30 mm.
To znamená, že výše uvedený počet 9 planěk se v pozici žebra A musí vejít do změřené mezery 30 mm,.To ale dále znamená, že každá plaňka musí mít šíři v místě žebra A jen : Délka mezery na žebru A ( 30 mm )/9 planěk = 3,33 mm.
Anebo jinak: šíře plaňky, kterou musíme zbrousit můžeme spočítat jako
(Nejširší vzdálenost na středním žebru, v našem případě 45 mm - šíře mezery na žebru A )/9 plaňek = 1,66 mm.
Samozřejmě sečteme -li oba výsledky musíme dostat šiři celé plaňky tj. 1.66 mm + 3.33 mm = 5 mm. Tyto výpočty proveďte pro každé žebro.
Jistě nikdo není schopen naměřit  1.666666 mm a taková přesnost pro plaňkování první vrstvy není ani nutná. Proto si pomůžeme malým trikem, který nám zrychlí celý proces.
Na papírový pásek vyznačte ( v našem případě ) cca 3,3 mm a tuto vzdálenost nanášejte jednu za druhou po celé délce daného žebra. Samozřejmě se nepodaří nanést všechny značky na žebro zcela přesně stejně a budou drobné odchylky od 3,3 mm. Pro první vrstvu je to zcela postačující a navíc máme na žebru vyznačeny značky. Pokud se jich při stavbě budeme držet, tak máme zaručeno, že požadovaný počet planěk do daného prostoru dostaneme. Někdy bývá dobré jednotlivé úseky na žebru mezi značkama očíslovat. Rozlomenou plaňku můžeme opravit, jak je vidět na obrázku vlevo.
Očíslování úseku mezi značkami zabrání chybě když budete brousit plaňku v různých místech pro různou pozici na žebru.  Nyní budeme postupně pokládat plaňku za plaňkou přes žebra podél značek. Na příslušných místech je budeme zbrušovat vždy tak, aby měla tu velikost, že přesně padne do šiřky mezery mezi příslušnými značkami na daném žebru. V prostoru mezi žebry plaňky rovnoměrně zbrousíme, aby plynule dosedaly do značek na žebrech. Měli bychom se snažit o to, aby všechny plaňky v místě na určitém žebru měly vždy stejnou šířku , na dalším žebru opět stejnou šířku. ale jinou než na předchzím žebru. Plaňky se vždy borusí jen po jedné straně - té horní ( bližší palubě ). Vyjímkou je pouze první plańka od kýlu, jak již bylo uvedeno dříve, kde je tomu  přesně naopak.
Je několik věcí, se kterými bychom měli počítat.
a) Plaňky mají sklon na přídi se sbližovat a na zádi se naopak rozevírat.  Je důležité, aby se plaňky stále držely pozic značek. Pokud to není možné, je nutno celé měření provést znovu.
b) Plaňky by se neměly zbrousit více než do jedné poloviny. Např. pokud nová plaňka má šířku 5 mm neměla by se nikde zbrousit více než na 2,5 mm. Pokud by to nešlo, je nutno vložit doplňující plaňku.
c) Před zahájením práce je rovněž dobré srovnat celkový počet planěk, které jsou pro plaňkování přiloženy ve stavebnici a celkový počet plaňek, který nám vyšel po rozměření.
d) Před kompletním oplaňkováním celého trupu je dobré poznačit si na kýl pozice jednotlivých žeber, protože po uzavření plaňkama již poloha žeber nebudou vidět, což nám může působit problémy v dalších fázích stavby.
Na obrázku vlevo vidíte, že první polovina pla/nkování je téměř hotova:
Opravy
Když se plaňkuje trup za použití tlustých planěk, které jsou dodány ve stavebnici, pak se na zádi můžeme setkat s určitými problémy. Některé plaňky na trup se musí  ohnout, aby  sledovaly zakřivení zádi. Nékteré plaňky mohou ležet perfektně, jiné však ne a to může způsobovat drobné nerovnosti při přechodu mezi plaňkama. Tyto nerovnosti je nutno vyrovnat a to kombinací broušení, vložených plaňek a směsi jemného dřevěného prachu a bílého lepidla podle toho, jak situace v příslušném místě vypadá tak, aby konečný vzhled byl bez vad.   
Plaňkování zbytku trupu
Když jsme oplaňkovali první polovinu trupu od kýlu do středu, pak můžeme oplaňkovat druhou polovinu trupu od paluby ke středu, kde se setkáme s již oplaňkovanou první částí. Při použití tohoto postupu máme zajištěno, že horní plaňky sledují linii paluby a spodní plaňky sledují linii kýlu. Plaňky ve středu jsou pak kompromisem mezi těmito dvěma liniemi. Stejný postup jak jsme použili při plaňkování spodní poloviny trupu použijeme při plaňkování horní části trupu. Tedy vytvoříme si tabulku změřených hodnot pro jednotlivá žebra, určíme šířku jednotlivých planěk pro příslušná žebra, naneseme značky na žebra a začneme plaňkovat. Vlevo vidíte obrázek se značkami pro plaňkování horní část
.
Při pokládání planěk je nutno se stále držet značek a drobné nepřesnosti průběžně korigovat, jinak se problém začne kumulovat a na další plaňky vám nezbyde místo. Tato otázka je zvlášť aktuální na přídi, protože tam je prostoru nejméně a plaňky jsou velice úzké. Vpravo vidíme postupný souběh spodní i horn části planěk.
Po dokončení plaňkování první vrstvy  je dobré natřít celý trup řídkým lepidlem, které zateče do všech spár, plaňky se spojí navzájem a trup se tím velice zpevní. Trup musí být tvrdý a pevný než začneme s plaňkováním druhé vrstvy. Je samozřejmě možno plaňky slepovat navzájem již během plaňkování, to však přináší problém při případné nutnosti oprav a s tím spojeným odtržením plaňky. Je možno použít i např hřebíčky a podobně, ale to zase vytváří jiné problémy, takže já dávám přednost zaletím lepidlem až je plaňkování hotovo. Potření trupu trupu lepidlem je na levém obrázku.
Jakmile je vše hotovo, trup můžeme vybrousit do hladka tak, že bude připraven pro druhou vrstnu planěk, pokud se pro ní rozhodnete
Poznámka překladatele: Položené plaňky by měl více doléhat na žebra, a plaňky by měly více držet linii povrchu trupu než to vidíme na obrázku. V tom případě by přechody mezi plaňkama byly menší a plynulejší a nebylo by nutno tolik brousit. Tato záležitost však nebyla předmětem výše uvedeného článku.
Návrat na obsah