MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
Dřevěné modely historických legend
Modely-lodi.cz
Přejít na obsah

Birema - bitevní lodˇ starověku jde do boje

Poslední velká námořní bitva starověku
Síla Říše římské spočívala v pozemní armádě. Svými vojenskými výboji stále rozšiřovala své území. Jak se říše rozrůstala, tak se často začala dostávat do střetu s jinými národy a říšemi a to především s Kartágem. Řím zjistil, že nepostačuje území pouze obsadit, je ale nutno je i udržet. To však vyžadovalo silné námořnictvo, které by odolalo i takové námořní mocnosti, kterou bylo Kartágo.

Mocná Říše římská se rozprostírala na obrovském území Evropy

Velké zkušenosti se stavbou lodí Řím neměl, a proto povolal zkušené stavitele z Řecka. Využil i toho, že se mu podařilo ukořistit jednu kartaginskou loď, kterou pak použil jako vzor pro stavbu svých plavidel.
K velké změně ve vývoji používaných typů lodí došlo v období války mezi Octávianem a Markem Antoniem.
Oba byli nejdříve spojenci, časem se však změníli v neúprosné protivníky.


Hlavní aktéři slavných válek

Octavianus (vlevo) a Antonius (uprostřed). V pozadí toho všeho stála žena - Kleopatra.


Jaké lodi měly obě válčící strany?

Základem Octávianoveho loďstva byla liburna. Bylo to poměrně malé plavidlo o délce do 30 m a šířce 6 m. Loď měla vysoké boky a kloun, který se používal k proražení nepřátelského plavidla. Na palubě byly také metací stroje. Druhým typem lodi používaným v této válce byly biremy.
Liburnu vidíme na obrázku vlevo a biremu na obrázku vpravo.

Biremy nebyly žádné malé lodičky, které by bylo možno přehlédnout


Birema, jak vidíme na fotografii, byla velké plavidlo. Byla to dvouřadá veslice o délce 40 m a více. Zadní vaz byl obloukovitý, zahnutý a bohatě zdobený, často i zlatem. Na zadní palubě bylo místo pro velitele a jeho doprovod. Z tohoto důvodu zde byl pro ně postaven prostorný ochranný stan. Hlavní zbraní biremy byla příď, kde se na úrovni vodní hladiny nalézal mohutný kloun, který se používal k proražení boku nepřátelské lodi. Na pomoc veslařům byla birema vybavena i plachetní výstrojí. Ta se skládala z 15 m vysokého stěžně a obdélníkové ráhnové plachty. Na přídi býval šikmý stěžeň s menší obdélníkovou plachtou. Existenci plavidel tohoto typu dokládá mimo jiné i nález 70 m dlouhých plavidel v roce 1929 u Říma. I na této lodi se jako další zbraň využívaly mutaci stroje nebo lučištníci.

Impozantní nasazení vojsk i lodí

K poslední velké námořní bitvě starověku, kde byly biremy nasazeny došlo po smrti Césara mezi loďstvy Octaviana a Marka Antonia. Tento příběh je všeobecně znám z velkofilmu Kleopatra. Hlavními aktéry byli Markus Antonius a Octávianus. Po smrti Césara vládl v západních provinciích Octavianus a ve východních Antonius. Spojenectví Antonia s egyptskou panovnicí Kleopatrou vyvolávalo mezi těmito muži velké napětí, které vyvrcholilo v roce 32 p.n.l. v otevřený střet. Octavianovo loďstvo obsadilo ostrov Leukadie a tím zablokovalo Antoniovy lodi u mysu Actium v současném Řecku. Jaké síly stály proti sobě? Octavianus shromáždil 80000 vojáků a 230 válečných lodí liburn. Markus Antoniu měl 100000 bojovníků a 170 obrovských birem. Tyto lodi měly navíc oplátované trupy jako ochranu proti klounům nepřátelských plavidel a na palubách byly metací stroje. Pro menší liburny z Octávianového loďstva tak byly nepřekonatelnou překážkou. Navíc měl Antonius v záloze dalších 60 egyptských válečných lodí. Podle jednoduché matematiky by se dalo říci, že Octavianus neměl šanci. Avšak v bitvách je často vše jinak


Bitva začíná a lest slaví úspěch

Po zahájení válečných operací se Octavianovi podařilo pomocí fingovaného ústupu vylákat Antoniovo křídlo k pronásledování a tím došlo k porušení linie. Tak se stalo, že se lodi dostaly blíže k sobě a začal litý boj, který zůstával dlouho nerozhodný. Když tu zcela neočekávaně 60 egyptských lodí, které měl  Antoniu v záloze, opustilo bojiště.
Když to Antonius uviděl rozhodl se rovněž pro odjezd. Vyrazil na své rychlé lodi směrem do Egypta ke Kleopatře. Jeho vojsko a flotila se tak ocitla bez velení a morálka bojovníků rychle poklesla. Po nějaké době se armáda vzdala a přešla na stranu Octaviana. Takto posílená následně armáda obsadila Řecko, Malou Asii, Sýrii a o rok později i Egypt, ze kterého se stala další římské provincie. Antonius a Kleopatra vyhodnotili situaci za bezvýchodnou a spáchali sebevraždu.
Na tomto případě je zcela zřejmé, že vlastnictví lepší výzbroje, v tomto případě birem, není vždy zárukou konečného vítězství.


Situaci na bojišti vidíme zde

Související
Pěkný model lodi birémy Caesar, která sehrála v bitvě hlavní roli, naleznete i v nasí nabídce.

Návrat na obsah